Menu
Your Cart

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА Спорт и Здраве 19 ЕООД

WWW.orthopedic-bg.com – 29.01.2024

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между Спорт и Здраве 19 ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър с ЕИК:205656028, със седалище и адрес на управление: ул. Веслец 27, вх.А, Хасково 6300, България, наричано по-нататък Продавач, и всяко лице, което използва уебсайта orthopedic-bg.com, наричано по-нататък Ползвател и всяко лице, коeто извършва покупка на този уебсайт, мобилно приложение, или в който и да е от търговските обекти на Продавача, нарично по-нататък Купувач.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2 (1) Информация за продавача:

  1. Наименование на Продавача: Спорт и Здраве 19 ЕООД

  2. Седалище и адрес на управление: ул. Веслец 27, вх.А, Хасково 6300, България

  3. Адрес за отправяне на жалби от потребители: ул. Веслец 27, вх.А, Хасково 6300, България или по имейл на: info@orthopedic-bg.com , Тел: +359896823803

  4. Данни за кореспонденция: ул. Веслец 27, вх.А, Хасково 6300, България

  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205656028

  6. Управител: СТАНИМИР БАНЧЕВ

  7. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул.Врабча № 1,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

www.cpdp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е „Спорт и Здраве 19“ ЕООД - юридическо лице, търговец, което продава или предлага за продажба стоки или сключва договори за продажба на стоки, действайки в рамките на своята търговска дейност, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ е всяко лице, което използва функционалностите на orthopedic-bg.com и осъществява достъп до неговото съдържание.

„КУПУВАЧ“ е всяко лице, включително и друг търговец, което закупува стоки чрез orthopedic-bg.com или в някои от търговските обекти на Продавача.

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор за продажба действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„ТЪРГОВЕЦ“ е лице, което действа в рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

"ПРОИЗВОДИТЕЛ" е лицето, което произвежда стоката, вносителят на стоката на територията на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и всяко лице, което се представя за производител, като поставя върху стоката своето име, търговска марка или друг отличителен знак.

"ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ" е недвижим обект за търговия на дребно, в който Продавачът осъществява постоянно дейността си, или всеки движим обект за търговия на дребно, в който Продавачът осъществява обичайно дейността си.

"ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уебсайта orthopedic-bg.com, мобилното приложение (или апликация), и чрез който се извършва продажба на стоки посредством сключване на договор от разстояние между Продавача и Купувача, като се предоставя възможност за избор на стоки чрез потребителска кошница, както и за предоставяне на информация за контакт с Купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

„САЙТ” е orthopedic-bg.com - обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

“МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ” е софтуерно предложение за смартфоун или мобилно устройство, или това е вид компютърна програма , създадена, за да работи на мобилни устройства, смартфони или таблети.

„ ПРОФИЛ” означава раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който съдържа информация, включително лични данни относно Ползвателя и/или Купувача и историята на някои от действията му в електронен магазина (поръчки, данъчни фактури и др.)

„СТОКА“ е всяка движима материална вещ, която се предлага за продажба от Продавача, включително и която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.

„ПОРЪЧКА” е направената от Ползвател заявка чрез електронния магазин до Продавача за покупка на една или повече от предлаганите чрез електронния магазин стоки, в която посочва адрес за доставка по куриер или конкретен търговски обект на Продавача за получаване на стоките. Продавачът потвърждава по имейл получаването на поръчката, с което тя се счита за официално извършена.

"ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА" е договор, по силата, на който Продавачът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Купувачът, а Купувачът заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ“ е всеки договор, сключен между Продавача и Купувача като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на Продавача и Купувача, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Купувача адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки, които се издават през определен период от време, които може да са поместени на сайта, а може и да се изпращат по електронната поща на Ползвателя и/или Купувача.

„КОЛЕКТИВЕН АДРЕС“ е адрес, който е в училище, детска градина, асоциация или др.

„ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ“ е всяко задължение, поето от Продавача или Производителя към Купувача за осигуряване на съответствие на стоката с договора за продажба, за възстановяване на заплатената сума или за замяна или поправка на стоката, или за предоставяне на друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция в допълнение към неговото законово задължение по договора. Търговската гаранция на Продавача се предоставя само за някои продукти и се отнася само за територията на Република България. Продавачът предоставя на всички свои клиенти Юридически лица търговска гаранция от 2 (две) години, която покрива характеристиките на законовата гаранция.

„ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО“ е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.3 (1) Общите условия са задължителни за всички Ползватели и Купувачи на електронния магазин и в търговските обекти на Продавача.

(2) Общите условия могат да се променят свободно от Продавача. Приложими са тези общи условия, които са качени на сайта в момента използването му от Ползвателя, към момента на подаване на поръчката на сайта от Купувача или в момента на извършване на покупката в търговските обекти от Купувача.

(3) Ползвателят се счита за запознат и обвързан с настоящите Общи условия с факта на изпозлването на сайта.

(4) Общите условия стават задължителни за Купувача и неразделна част от договора за продажба от разстояние с приемането им от Купувача при завършване на поръчката.

(5) Купувачите в търговските обекти се считат за обвързани с настоящите общи условия с факта на сключване на договора за продажба в съответния търговски обект.

Чл.4 Продавачът гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона и възприетите в практиката критерии и условия.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.5 Електронният магазин е достъпен на електронен адрес: orthopedic-bg.com или чрез мобилно приложение, чрез които Ползвателите имат възможност да сключват договор от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Продавача стоки.

Чл.6 На електронния магазин Потребителите и Купувачите могат:

1. Да извършат регистрация и създаване на свой профил и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Продавача;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Продавача, съгласно поддържаните начини за разплащане;

4. Да бъдат информирани за правата, произтичащи от закона;

5. Да взаимодействат със създаденият от тях профил.

VI. ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И НАЛИЧНОСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ.

Чл.7 (1) Предложените за продажба стоки, техните характеристики, цените и наличността, се излагат на сайта.

(2) Предлаганите цени за стоки и услуги в търговските обекти на Продавача не са задължително приложими за стоките и услугите, предлагани в електронния магазин и обратно.

(3) На сайта и мобилното приложение се предоставя актуална информация относно наличности или липси на стоките, предлагани в електронния магазин и търговските обекти на Продавача.

Чл.8 Всички изображения, поместени на Сайта и мобилното приложение имат информативна цел да създадат представа за характеристиките на предлаганата стока.

Чл.9 (1) Предложението за закупуване на дадена стока е валидно, ако последното е видимо на сайта или мобилното приложение към момента на извършване на поръчката и самата поръчка бъде потвърдена от Продавача след създаването на заявката. За потвърждение се смята отразяването на поръчката в профила на Купувача.

(2) Предложенията са валидни до изчерпване на количествата.

Чл.10 (1) Продавачът не носи отговорност за наличността на дадена стока. В случай на поръчка на неналична/недостъпна стока, Продавачът има право да анулира поръчката, като информира за това Купувача. В този случай Продавачът възстановява заплатената от Купувача цена по анулираната поръчка без неоправдано забавяне като използва същото платежно средство, което е използвано за заплащането и от Купувача.

(2) При поръчка на няколко стоки, ако някой от тях се окаже окончателно неналична /недостъпна, Продавачът информира Купувача за невъзможността за изпращане на въпросната стока. Останалата част от поръчката се обработва и изпраща на Купувача в рамките на сроковете, обявени на сайта и в имейл информацията за проследяването на поръчките. Купувачът може да избере и цялостно отменяне на поръчката си, като уведоми отдел „Обслужване на клиенти”, достъпен на телефона или електронната поща на Продавача.

Чл.11 (1) Продавачът не носи отговорност при некоректно въведена информация от страна на Купувача.

(2) Коректно въведената информация е тази, която е предоставя нужните данни за извършване на доставката и е форматирана спрямо изискванията на сайта.

(3) Нужните реквизити, които трябва да бъдат въведени са:

- Име на получателя;

- Телефонен номер за връзка;

- Адрес, на който да бъде извършена доставката.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ

Чл.12 (1) Ползвателите на сайта могат свободно да достъпват неговото съдържание и да използват функционалностите, за които не се изисква регистрация.

(2) За сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, Ползвателят следва да създаде свой личен профил като следва регистрационната процедура и формат на сайта.

(3) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(4) Сайта осигурява възможност за поправка и промяна на въведените от Ползвателя данни в личния му профил. Поправката и/или промяната на данните може да бъде извършена до подаване на съответната заявка за поръчка на стоки. След подаване на съответната заявка за поръчка Ползвателят е обвързан данните, които са въведени от него към този момент. Последваща поправка и/или промяна на данните може да се извършва в личния профил на Ползвателя до извършване на последваща заявка за поръчка и те ще обвързват Продавача за съответната последваща поръчка. Ползвателят има възможност да добави различен адрес за доставка, от този който фигурира в личния му профил при извършване на заявката за поръчка и до момента на нейното подаване.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.13 (1) Ползвателите използват интерфейса на сайта и мобилното приложение, за да сключват договори за покупко-продажба от разстояние с Продавача за предлаганите от него стоки след извършване на регистрация на профил.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Продавача.

(3) Отношенията между Продавача и Купувача се уреждат от настоящите настоящите

Общи условия, а неуредените случаи от приложимото българско законодателство.

(4) Купувач по договора за продажба от разстояние е лицето, за което са предоставени данни при регистрацията на профила и съдържащи се в личния профил на Ползвателя към момента на извършване на съответната поръчка.

Чл.14 (1) Договорът за покупко-продажба на стоки от разстояние се счита за сключен от момента, в който Купувачът получи потвърждение на поръчката си от Продавача по имейл и от визуализирането на поръчката в клиентския му профил.

(2) Изявлението за сключване на договора от страна на Купувача, което се прави с извършване на поръчка от сайта и потвърждението за неговото получаване от страна на Продавача се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.15 (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Продавача по следната процедура:

1. Ползвателят извършва регистрация в сайта и предоставя необходимите за поръчката данни, освен ако той вече няма създаден личен профил на сайта;

2. Ползвателят следва да влезе в системата за извършване на поръчки чрез своя профил, идентифицирайки се с име и парола;

3. След като избере една или повече от предлаганите стоки на сайта трябва да я добави към количката чрез избиране на означения за целта бутон;

4. Ползвателят следва да потвърди въведният при регистрацията адрес, като адрес за доставка или да посочи друг, на който желае да получи стоката;

5. Ползвателят следва да избере една от предоставените възможности за извършване на доставката;

6. Ползвателят следва да избере един от предоставените способи за заплащане на цената на стоката;

7. За да финализира поръчката си Ползвателят следва да заяви това като избере бутона „завършване на поръчката“, с което се счита че е изразил желанието си за закупуване на избраната стока до Продавача;

8. След получаване на заявената от Ползвателя поръчка, Продавачът следва да потвърди това като изпрати имейл до Ползвателя и отрази същата в неговия личен профил. С това се приема, че Продавачът изразява съгласието си за сключване на договора за продажба на избраната стока и договорът се счита за сключен от този момент.

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16 (1) По силата на сключения с Купувача договор за покупко-продажба на стоки от разстояниe, Продавачът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Купувача на поръчаните от него чрез сайта стоки.

(2) Купувачът заплаща на Продавача цената на поръчаните стоки съгласно условията, определени в сайта и настоящите Общи условия. Купувачът заплаща разходите за доставка на поръчаните стоки съобразно избраният начин на доставка. Размерът на разходите за доставка се определят в зависимост от избраният начин на доставка и адреса за доставка. Размерът на разходите за доставка се визуализират при достигане на стъпката за избор на начин на доставка. В случай че Купувачът избере да получи поръчаните стоки от търговски обект на Продавача, разходи за доставка не се начисляват.

Чл. 17 (1) Продавачът и Купувачът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Купувачът, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Продавачът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Купувачите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. Упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на конкретно посочена стока не засяга останалите закупени закупени с договора стоки.

Чл. 18 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Купувачът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 19 Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

IX. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 20 (1) Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена в сайта на Продавача, заедно с основните характеристики на стоката.

Чл.21 Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.

Чл.22 За всяка поръчана стока Купувачът трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин или мобилното приложение към момента на поръчката.

Чл.23 Купувачът заплаща и разходите по доставка на стоките в зависимост от избрания начин на доставка и адрес, освен ако не е избрал да получи поръчаните стоки в търговски обект на Продавача.

Чл.24 При завършване на стъпките, необходими за извършване на поръчката и преди нейното изпращане към Продавача, на сайта се визуализира цената за всяка една поръчана стока, дължимите разходи за доставка и общата дължима от Купувача.

Чл.25 (1) Заплащането на цената може да се извърши по следните начини:

1. Заплащане с кредитна или дебитна карта Visa, Mastercard;

2. Заплащане чрез карта подарък, издадена от Продавача;

3. Чрез наложен платеж;

4. Онлайн плащане чрез Pay Pal акаунт;

(2) Сигурността на плащането с кредитна карта се гарантира чрез чрез SSL (Secure Socket Layer) криптиране.

(3) Купувачът получава потвърждение по имейл за извършеното разплащане и фактура в онлайн профила си.

Чл. 26 (1) Купувачът може да използва една или повече карти за подарък, издадени от Продавача, за да плати цялата или част от поръчката си чрез електронния магaзин.

(2) Според размера на поръчката е възможно да:

1. се плати част от сумата с карта подарък;

2. се използват няколко различни карти подарък за плащане;

3. се използва цялата сума от картата подарък и да се доплати с друго разплащателно средство, ако е необходимо.

(3) Картата подарък се активира автоматично до 72 часа от издаването й, след което може да бъде изпозлвана като начин на заплащане на цената на поръчаната стока.

(4) Картата подарък се използва като начин на плащане при избирането на тази възможност от Купувача и след попълване в отвореното за целта поле на номер и ПИН код на картата, отразени върху материалния носител на картата.

(5) Карта подарък може да бъде закупена от търговски обект на Продавача.

(6) Продавачът си запазва правото да откаже поръчка, ако съществува предходен спор относно плащането или необичайно висок брой поръчки от даден Купувач.

X. НАЧИН НА ДОСТАВКА.

Чл. 27 (1) Продавачът организира доставката на поръчаните стоки в зависимост от избрания от Купувача начин.

(2) Поръчаните стоки се изпращат на Купувача след заплащане на цената им, освен когато е избрано плащането да се извърши чрез наложен платеж.

(3) В случай че Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Купувача и да възстанови платените от него суми. В тези случаи доставка не се извършва.

(4) Доставката на поръчана стока не се извършва в събота, неделя и в официални празници.

(5) Доставката се извършва само до вход на сградата на адреса, посочен от Купувача.

Чл. 28 (1) Купувачът може да избере да получи поръчаните стоки по един от следните начини:

1. до посочен от него редовен пощенски адрес на територията на Република България чрез избран от него куриер измежду посочените от Продавача;

2. до избран от него офис на куриер, който е избрал да се осъществи доставката на стоките измежду посочените от Продавача;

3. да получи стоките от избран от него търговски обект на Продавача.

(2) Потребителят може да избере доставка до „колективен“ адрес, като следва да вземе мерки, за да гарантира реалното получаване на поръчката му на този адрес.

(3) Когато Купувачът избира да получи поръчаните стоки посредством куриер (до адрес или до офис) той може да ги получи съобразно указанията и изискванията на избрания куриер, включително в посоченото от куриера работно време.

(4) Когато Купувачът избере да получи поръчаните стоки от избран от него търговски обект на Продавача, той може да получи поръчаните стоки след като получи имейл от Продавача, че стоките на разположение за взимане, след като Купувачът е заплатил продажната им цена и в рамките на работното време на съответният търговски обект.

Чл. 29 (1) Времето за доставка на поръчаните стоки е обявено на сайта. Продавачът не може да забави доставката с повече от 30 (тридесет) дни от датата на сключване на договора за продажба.

(2) Продавачът уведомява Купувача по имейл за изпращането на поръчаните стоки.

Чл. 30 В случай че Купувачът отсъства по време на доставката, той ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и ако в срок до 14 работни дни доставката не бъде осъществена, поръчаните стоки се връщат обратно на Продавача. Продавачът следва да уведоми Купувача за неуспешния опит за доставка и да даде нова възможност на Купувача да получи поръчаните стоки.

Чл. 31 (1) Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме стоките.

(2) Когато Потребителят е избрал куриер и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя куриер не е сред куриерите, предложени от Продавача, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него куриер.

Чл.32 (1) Купувачът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

(2) Ако Купувачът не уведоми Продавача съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Ако Купувачът има качеството на Потребител за него не се прилагат правилата посочени в ал.1 и ал.2 на настоящия член, а правилата на законовата гаранция съобразно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Чл.33 За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги за продажба на стоки.

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл.34 (1) Когато Купувачът има качеството на Потребител, той има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата:

1. на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя;

2. на получаване на последния артикул, когато Потребителят е поръчал няколко стоки с една поръчка;

3. на приемане на последната партида или част от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя, когато поръчната стока се състои от множество партиди или части.

(2) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Продавача като го уведоми за това преди изтичането на срока по ал. 1 по някой от следните начини:

1. чрез писмено изявление до Продавача чрез стандартния формуляр за връщане на продукт, достъпен в Приложение № 1 в края на тези общи условия, или чрез стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към Закона за защита на потребителите или чрез формуляра за връщане на артикули, достъпен на на Сайта в секция „Помощ“, подсекция „Връщане“ и избиране на възможност „Връщане с куруер“, като съответното писмено изявление следва да бъде изпратено до един от следните адреси:

а. за пратки, получени чрез куриерска фирма Еконт Експрес: гр. Русе, бул. Тутракан 11, централен склад Еконт Експрес; тел. на получателя:082 529 905;

б. за пратки, получени чрез куриерска фирма Speedy: гр. Русе, бул "България" 310, база Speedy; тел. на получателя: 02/9021070;

2. чрез изявление по телефона или имейл до Продавача чрез отдел „Обслужване на клиенти“ на предоставените в настоящите общи условия или на сайта данни за контакт;

3. чрез изявление до Продавача чрез оправомощено лице във всеки търговски обект и представяне на касов бон и фактура, издадени за съответната поръчка и достъпни в профила на Купувача в секция „Моите поръчки“

(3) Приема се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил уведомлението на Продавача в 14-дневния срок, дори и Продавачът да е получил фактически съобщението след като срокът е изтекъл.

Чл. 35 (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Продавачът възстановява сумите, заплатени от потребителя, с изключение на разходите за връщане, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Продавачът, в случай че не е предложил да прибере стоките сам, може да задържи сумите, които следва да възстанови на Потребителят, докато не получи обратно стоките или до предоставянето на документ, който удостоверява предаването на стоката към куриера, който Потребителят е избрал за извършване на дистанционното връщане.

(2) При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на Потребителя, Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.

(3) Продавачът възстановява сумите на Потребителя като използва същото платежно средство, което е използвано за първоначалното плащане, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

Чл. 36 (1) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Продавача или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Този срок се счита, че е спазен ако Потребителят е изпратил обратно стоките или ги е предал на Продавача преди изтичането на 14-дневения сток.

(2) Потребителят заплаща разходите за връщане на стоките, по отношение на които е упражнил правото си на отказ.

(3) Потребителят избира начина на връщане на стоките – чрез куриер или в магазин (търговски обект на Продавача), адресите на които са достъпни на сайта. Начинът и адресът на връщане на стоките не зависи и не е обвързано с начина, по който е упражнено правото на отказ и адресът, до който то е изпратено. При връщане с куриер адресът, на който следва да бъде изпратена стоката е:

- за пратки, получени чрез куриерска фирма Еконт Експрес: гр. Русе, бул. Тутракан 11, централен склад Еконт Експрес; тел. на получателя:082 529 905;

- за пратки, получени чрез куриерска фирма Speedy: гр. Русе, бул "България" 310, база Speedy; тел. на получателя: 02/9021070.

(4) В периода до изпращането или до предаването на стоките обратно на Продавача, Потребителят следва да съхранява стоките и да се грижи за запазването на тяхната цялост и качество. Потребителят носи отговорност за вредите, причинени на стоките в този период, както и за тяхната намалена стойност, освен когато тя е причинена от изпробването им, необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоките.

Чл. 37 Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

XII. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Чл. 38 (1) В 365-дневен срок Потребител може да върне стоките, които е закупил при условие, че стоката не е използвана и е със запазени етикети и опаковка и покупката й е направена с маркиран профил Декатлон.

(2) Потребителят може да упражни правото си на връщане в някой от търговските обекти на Продавача с представяне на касов бон и фактура, достъпни в личния му профил в секция „Моите поръчки“.

(3) При надлежно упражняване на правото на връщане, Потребителят получава обратно заплатената сума.

(3) Продукти, които не подлежат на връщане, независимо, че са неупотребявани, са:

1.Храни и напитки;

2.Продукти,произведени според изискванията на потребителя или ясно персонализирани по негово искане;

3.Продукти, свързани с опазване здравето и живота на хората (продукти за катерене, осигурителни въжета, каски и др.

XIII. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ.

Чл. 39 Всички търговски обекти на Продавача са достъпни на адресите, посочени на сайта на Продавача.

Чл. 40 В търговските обекти Купувачите могат:

1. Да сключват договори за покупко-продажба за стоките, предлагани от Продавача в съответния търговски обект и да упражняват правата си по тях;

2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Декатлон, съгласно поддържаните и долуописаните начини за разплащане;

3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 41 Работното време на търговските обекти е обявено на сайта на Продавача и на входа на всеки един търговски обект.

Чл.42 Продавачът въвежда инструкции, свързани с употребата на помещенията на търговските обекти, със стоките и с изискванията за безопасност и хигиена, които Купувачите се задължават да спазват.

XIV. СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 43 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани в търговските обекти на Продавача, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка, когато е приложимо, са посочени на етикета отнасящ се точно за въпросната стока, предлагана в съответния търговски обект. Стоката се идентифицира чрез артикулен номер, който е посочен на етикета на стоката, предмет на договора за покупко-продажба.

Чл.44 Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена на етикета отнасящ се точно за въпросната стока, предлагана в съответния търговски обект. При разминаване на цената между етикета и на каса, се прилага по-ниската цена от двете.

Чл. 45 Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други данъци или такси, като заплащането на цената може да се извърши по един от следните начини:

1. Заплащане в брой;

2. Заплащане чрез банкова карта или карта-подарък, издадена от Продавача;

3. По банков път по проформа фактура за корпоративни клиенти.

(2) Картата подарък се активира автоматично до 72 (седемдесет и два) часа от издаването й, след което може да бъде изпозлвана като начин на заплащане.

Чл. 46 (1) Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на заплащане на покупната цена от Купувача на касата на съответния търговски обект.

(2) При заплащане на покупната цена Продавачът издава касов бон и/или фактура, който Купувачът следва да пази. Съдържанието на касовия бон или фактурата трябва да е ясно четимо.

XV. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

Чл. 47 (1) В 365-дневен срок Потребител може да върне стоките, които е закупил в някой от търговските обекти на Продавача, при условие, че стоката не е използвана и е със запазени етикети и опаковка, Потребителят притежава предварително направен профил в сайта на Продавача и е представил копие (дигитално или хартиено) или оригинал на касов бон. Копието или оригиналът трябва да са ясни и с четлива фискална информация;

(2) Потребителят, закупил стоки от търговските обекти с маркиран на каса профил в сайта на Продавача има право да тества стоките в срок от 14 (четиринадесет) дни, като Продавачът приема връщането на такива употребявани продукти, които са на стойност до 500 (петстотин) лева за отделна стока.

Чл. 48 (1) Правото на връщане по предходния член може да бъде упражнено в рамките на съответно предоставения от Продавача срок в някой от търговските обекти на Продавача с представяне на косов бон или фактура, издадени при закупуването на връщаната стока.

(2) При надлежно упражняване на правото на връщане, Потребителят получава обратно заплатената сума.

Чл.49 (1) Продавачът има право да откаже връщане на използван и тестван продукт при следните хипотези:

1. Връщане на един и същ продукт многократно;

2. Връщането на използван продукт с единична цена над 500 (петстотин) лева.

3. Връщане на продукти, свързани с хигиената, безопасността и здравето, като например бельо, лични предпазни средства, продукти за алпинизъм свързани със сигурността;

4. В момента на закупуване не е маркиран профил на Купувача в сайта на Продавача и Купувачът не желае да създаде такъв в момента на връщане на продукта.

5. Скъсване или нараняване и причинени други щети на връщания продукт;

6. Несъответствие на връщания продукт с този отбелязан в касовата бележка или фактурата;

7. Всички останали случаи, които Декатлон може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ.

(2) При установена злоупотреба Продавачът правото да изтрие съответния профил на лоялен клиент от базата данни.

Чл. 50 Продукти, които не подлежат на връщане, независимо, че са неупотребявани, са:

1. Храни и напитки;

2. Продукти, произведени според изискванията на потребителя или ясно персонализирани по негово искане;

3. Продукти, свързани с опазване здравето и живота на хората (продукти за катерене, осигурителни въжета, каски и др.)

XVI. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 51 (1) Когато купувачът има качеството на потребител Продавачът следва да му достави стока, която да отговаря на следните изисквания:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за

обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. притежава качествата на мострата или модела, който Продавачът е предоставил на Купувача преди сключване на договора и отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните и характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

4. съответства на описанието, вида, количеството и качеството и притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

5. годна е за конкретната и/или специална цел, търсена от Потребителя, за която Потребителят е уведомил Продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение, на която търговецът се е съгласил;

6. доставя се с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба и които потребителят може разумно да очаква да получи;

(2) Счита се, че няма липса на съответствие, ако в момента на сключване на договора за продажба Потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие на стоките и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

(3) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с посочените в ал.1 изисквания, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

(4) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до една година след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето и, освен ако се докаже, че обратното или ако това предположение е несъвместимо с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. След изтичане на този срок, Потребителят следва да докаже наличието на несъответствие.

Чл. 52 (1) В случай, че получените от Потребителя стоки не отговарят на някое от изискванията изброени в чл. 51, Потребителят разполага със следните права:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие като избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) Потребителят може да упражни правата си по ал.1 в период от две години от доставката на стоката.

(3) Предявяването на рекламация се извършва по правилата на настоящите Общи условия, включени в раздел „Производство по рекламация“.

(4) Правото на пропорционално намаляване на цената и на разваляне на договора се упражнява с уведомяването на Продавача за това.

Чл. 53 (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Продавача от Потребителя за несъответствието и без значително неудобство за Потребителя. Когато стоките не съдържат цифрови елементи, срокът за извършване на ремонта или замяната не може да бъде по-дълъг от един месец.

(2) Потребителят трябва да предостави стоките, които иска да замени или ремонтира на разположение на Продавача в някой от търговските обекти. При замяна на стоките Продавачът трябва да вземе стоките обратно от Потребителя за своя сметка.

Чл. 54. (1) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. Продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие, включително и поради това, че ремонтът или замяната са се оказали невъзможни или са свързани с непропорционално големи разходи за Продавача;

2. Продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съобразно правилата на настоящите Общи условия или правилата на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;

3. появи се несъответствие въпреки предприетите от Продавача действия за привеждане на стоката в съответствие. При несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията;

4. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба;

5. Продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че Продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Потребителя.

(2) Потребителят уведомява Продавача, когато иска да упражни правото си на разваляне на договора или на пропорционално намаляване на цената.

(3) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие. Когато цената е заплатена от Купувача преди удовлетворяване на искането му за намаляне на цената, Продавачът възстановява на Потребителя сумата, с която следва да се намали цената като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при закупуването им, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

(4) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

(5) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, Потребителят може да развали договора за продажба по отношение на тези, които не съответстват и по отношение на всички други, които е придобил заедно тях, освен ако не може разумно да се очаква, че той ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(6) Когато Потребителят развали договора за продажба изцяло или частично, той трябва да върне стоките на Продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Продавача за решението си да развали договора за продажба, освен ако те вече не са предадени на Продавача. Крайният срок е спазен, ако Потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на Продавача. Потребителят следва да предаде стоките в някой от търговските обекти на Продавача или чрез куриер до някой от следните адреси:

- за пратки, получени чрез куриерска фирма Еконт Експрес: гр. Русе, бул. Тутракан 11, централен склад Еконт Експрес; тел. на получателя:082 529 905;

-за пратки, получени чрез куриерска фирма Speedy: гр. Русе, бул "България" 310, база Speedy; тел. на получателя: 02/9021070

(7) При разваляне на договора Продавачът възстановява на Потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Потребителя за тяхното изпращане на Продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при закупуването им, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

XVII. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Чл. 55 (1) Освен законовата гаранция, Потребителят се ползва и от търговската гаранция, която може да бъде изрично предоставена от Продавача или от Производителя за отделни продукти.

(2) Търговската гаранция се определя за конкретни стоки и нейната продължителност и условия са указани на продуктовата страница на Сайта. По отношение на предоставената на Потребител търговска гаранция Продавачът е обвързан и с изявленията по отношение на търговската гаранция за съответните стоки, направени с реклама, налична преди или по време на сключване на договора, с изключение на случаите, когато преди сключването на договора рекламата за търговската гаранция е била коригирана по същия начин като този, по който е била направена, или по подобен начин.

(3) Търговската гаранция не се прилага в случай на проблем, причинен от небрежност, влошаване или неподходящо използване на продукта от Потребителя.

(4) Продавачът предоставя търговска гаранция от 2 (две) години и на всички свои клиенти – Юридически лица

XVIII. ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 56 При несъответствие на потребителската стока с изискванията по чл. 51, ал. 1 от настоящите общи условия или с изискванията по предоставената търговска гаранция потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба чрез ремонт или замяна.

(2) Когато купувач е друг търговец той може да предяви рекламация и да поиска привежадане на закупените от него стоки в съответствие в рамките на предоставената му търговска гаранция или в случай на скрити недостатъци.

Чл. 57 (1) Рекламации на закупени стоки следва да бъдат направени в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали Производителят или Продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Когато на Потребителя е предоставена и търговска гаранция, той може да избере дали да упражни правата си по законовата или по търговската гаранция и за коя от двете да предяви рекламация.

Чл. 58 (1) Рекламацията се предявява пред Продавача или упълномощено от него лице в някой от търговските обекти на Продавача на гише Информация и през цялото работно време на съответния търговски обект. Когато стоката е поръчна чрез електронния магазин, Kупувачът има възможност да предяви рекламацията и на телефона за обслужване на клиенти, посочен в настоящите общи условия и на сайта. Когато купувачът има качеството на потребител, той може да предяви рекламация и на сайта или на адреса на управление на Продавача. Купувачът следва да представи на хартиен или електронен носител фискалния бон (касовата бележка) или фактурата за стокат, за която се предявява рекламация, които са му издадени при закупуване на стоката от търговски обект или са налични в личния профил на Купувача в секция „Моите поръчки“, когато стоката е закупена чрез електронния магазин. При предявяване на рекламацията, когато Купувачът има качеството на Потребител, той може да посочи по какъв начин желае да бъде удовлетворен – чрез замяна или чрез ремонт на стоката.

(2) Рекламацията, предявена на основание на законовата гаранция на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката. Рекламацията, предявена на основание на търговската гаранция може да се предяви в срока, посочен в самата търговска гаранция, при предоставянето й от Продавача на Купувача. Когато Купувачът има качеството на Потребител този срок не тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие.

(3) При отправено искане за рекламация, Купувачът следва да предаде обратно стоката, по отношение, на която е предявил, в някой от търговските обекти на Продавача на територията на страната. Когато купувачът има качеството на потребител, при замяна на стоките Продавачът трябва да вземе стоките обратно от Потребителя за своя сметка.

(4) При получаване на стоката Продавачът извършва проверка, дали е налице несъответствие и дали то се покрива от законната или от търговската гаранция и взема решение дали следва да бъде уважена предявената рекламация или не.

(5) В случай, че несъответствието попада в обхвата на законовата или търговската гаранция и се установи, че стоката не може да бъде поправена или не може да бъде заменена Продавачът уведомява за това Купувача, а Купувачът може да развали договора, като уведоми Продавача за това.

(6) В случай че Купувачът развали договора, Продавачът възстановява заплатената от него цена като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

XXII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл. 64 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Продавача по всяко време по негово усмотрение или ако това е необходимо по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия, Продавачът уведомява Ползвателите на електронния магазин чрез публикуването на новите общи условия в сайта. Всеки ползвател има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко негово използване.

(2) Промените в общите условия влизат в сила незабавно от публикуването им и са задължителни за всички Ползватели на сайта от момента на изпозлването на сайта от тяхна страна. Купувачът се счита обвързан с Общите условия с актуалната им редакция с факта на тяхното приемане към момента на извършване на поръчка в сайта, а при закупуване на стоки от търговските обекти, от момента на сключване на договора в търговския обект.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 65 (1) Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.

(2) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Чл. 66 (1) Настоящите Общи условия се уреждат от действащото българско законодателство. В случай на спор, компетентен да разреши спора е съдът съобразно правилата на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Всеки Потребител в случай на спор може да прибегне до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

(3) В случаите, когато Купувач е друг търговец, страните изрично се съгласяват приложимото за техните правоотношения право да е българското.

Чл. 67 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и няма да води до недействителност на незасегнатите разпоредби.

ВСИЧКИ. ВСИЧКО ЗА СПОРТА.

Съгласяван се с политиката за поверителност и използване на биквитки.